Profil

Proces demokratizacije i decentralizacije u Republici Srbiji nametnuo je, na nivou lokalne samouprave, potrebu za povećanjem stručnosti i profesionalizma u okviru svih nadležnosti i oblasti njenog delovanja. To je dovelo do porasta potražnje i zahteva za angažovanjem eksperata u oblasti upravljanja i razvoja lokalne samouprave i drugih lokalnih i regionalnih institucija, čime su 2008. godine stvoreni uslovi za formiranje manje ali efikasne privatne konsultantske kompanije, s misijom da pruži podršku upravljanju, planiranju i projektovanju u Srbiji kao pripremu za evropske integracije, osnaživanje lokalnih institucija i za ravnomeran regionalni razvoj. 

MSP konsalting d.o.o. je osnovan 2008. u Kraljevu tokom implementacije Programa za podršku opštinama (Municipal Support Programme-MSP) koji je finansirala Vlada Švajcarske, preko svoje Agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Cooperation and Development – SDC). Otuda i skraćenica MSP u imenu firme potiče od Municipal Support Programme, ali se odnosi i na Management and Strategic Planning (Upravljanje i strateško planiranje) kao ključne oblasti delovanja. 

Firma ima petoro zaposlenih i razgranatu  mrežu spoljnih stručnjaka  različitih ekspertiza, raspolaže značajnim međunarodnim i domaćim iskustvom uz relevantan korpus znanja i veština, adekvatnim tehničkim, finansijskim, operativnim i logističkim resursima za implementaciju i sprovođenje programa i projekata na području cele Srbije.

Identitet

Potražnja za različitim stručnostima koje može da obezbedi naša kompanija u mnogim lokalnim samoupravama u oblasti međuopštinske i međusektorske saradnje, uključujući i ekonomski razvoj, zapošljavanje, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, ukazuje na ogromno poverenje koje naši partneri i klijenti imaju u naš rad. Zato se neprestano trudimo da ukazano poverenje opravdamo kroz zajednički rad sa našim partnerima na generisanju ideja za političke, socijalne i ekonomske promene, razvijanju konkretnih planova, pružanju odgovarajućih i efikasnih rešenja i sprovođenju predviđenih procesa promena koja nude održivo poboljšanje. 

Vizija

Težimo da postanemo referentno ime za kompaniju koja je, stalno postavljajući više standarde u poslovanju, kontinuirano fokusirana na osavremenjivanje i unapređenje rada lokalnih samouprava, na osnovu vladavine zakona, kroz veću primenu instrumenata odgovornog, efikasnog i transparentnog upravljanja, mehanizama učešća građana u procesima donošenja odluka i planiranja i poboljšanjem kvaliteta usluga koje pružaju građanima.

Želimo da budemo lideri u kreiranju i razvoju perspektivnih rešenja i usluga koje osnažuju lokalnu autonomiju opština i gradova, međuopštinsku i regionalnu saradnju u zakonskim i institucionalnim okvirima, čineći ih prepoznatljivim “centrima najbolje prakse” po održivim, autonomnim, delotvornim i odgovornim lokalnim upravama koje tako doprinose boljim uslovima života svojih građana. 

Misija

MSP konsalting podržava jačanje kapaciteta i institucionalni razvoj, razvoj usluga kroz stalno stručno usavršavanje, timski rad i projektnu orijentaciju ka uslugama, uspostavljanje dobre prakse, primenu inovativnih pristupa i širenje iskustava, pomažući svojim partnerima i klijentima da preuzmu nove uloge, nadležnosti i zadatke u upravljanju i svoj rad učine optimalnim u datim uslovima.

Sebe vidimo kao kompaniju koja proizvodi rezultate na transparentan, efikasan i partnerski orientisan način i u skladu sa dobrom poslovnom praksom. U pružanju profesionalnih  usluga, oslanjamo se na veliko iskustvo izgrađeno na dugogodišnjoj bogatoj tehničkoj osposobljenosti i stručnosti, širokom spektru instrumenata i razvijenoj mreži saradnika.

Korporativne vrednosti

Naš identitet gradimo na snažnim vrednostima kojima se rukovodimo u svakodnevnom poslovanju kako bismo ostvarili tržišni uspeh, ali i doprineli opštem boljitku najšire društvene zajednice. Ovo verovanje nas vodi u radu sa klijentima i partnerima, našoj interakciji sa drugima i načinu organizovanja naših operacija.

Profesionalnost – Sticanje savremenog znanja u cilju stalnog unapređivanja stručnosti i sposobnosti da se ona primeni u konkretnom procesu rada. Pronalaženje i predlaganje novih rešenja, kako u domenu postojećih obaveza, tako i šire u sferi interesa Kompanije.

Integritet – Svoje ciljeve ostvarujemo odgovorno, pošteno i ispravno, uvažavajući pravila i načela etike koje profesija nalaže i u duhu potpisanih ugovora.

Timski rad – Spremnost da se učestvuje u multifunkcionalnim grupama i projektima, predusretljivost prema zahtevima kolega iz drugih organizacija, spremnost da se razmene informacije i iskustvo.

Transparentnost – Posvećeni smo principu transparentnosti kao osnovi svojih aktivnosti, komunikacije i ugovora, kako bismo omogućili svojim interesnim grupama da donose autonomne i savesne odluke. Efikasnost saradnje se ogleda u postojanju jasnih politika i uslova u objavljivanju razumljivih, blagovremenih, detaljnih i lako dostupnih informacije.

Usklađenost – U svom radu delujemo u skladu sa zakonima, pravilima, smernicama i pravilima ponašanja. Odgovorno ponašanje i usklađenost sa regulatornim okvirima podupiru naš rad i naš kredibilitet, i predstavljaju osnovu na kojoj naši partneri, klijenti i zaposleni grade svoje poverenje u nas. Naš sistem za upravljanje usklađenošću osigurava da postupamo u skladu sa našim vodećim principima poslovanja i da demonstriramo integritet u upravljanju poverenim nam sredstvima. 

Sprečavanje korupcije – Prioritet nam je da svoje finansijske resurse iskoristimo optimalno. Za sprečavanje korupcije u nabavci roba i usluga, MSP ima stroga pravila za dodelu ugovora, a naši računovodstveni sistemi se zasnivaju na transparentnosti i odgovornosti osiguravajući da se naši finansijski resursi koriste pravilno, ekonomično i efikasno. 

Jednakost  – Posvećeni smo sprečavanju svih oblika diskriminacije u svom ponašanju i poštujemo polne, starosne, etničke, verske, političke i jezičke različitosti, kao i razliku u sindikalnim opredeljenjima, seksualnoj orijentaciji ili invaliditetu.

Dugoročna partnerstva – Ključna nam je bliska i na poverenju zasnovana saradnja  sa svim organizacijama koje rade na polju održivog razvoja, zajednički poduhvati u cilju ostvarivanja vidljivog i upečatljivog rezultata, težnja ka postizanju uspeha uz neizostavnu uzajamnu pomoć i saradnju zaposlenih. Konstantno gradimo i osnažujemo poverenje, trudimo se da partneri i klijenti budu zadovoljni, razvijamo osećaj pripadnosti kod svojih zaposlenih i brižljivo pratimo potrebe zajednice i okruženja. Saradnja sa velikim brojem različitih partnera omogućava nam strateško prilagođavanje, održavanje i upravljanje partnerstvima i aranžmanima saradnje.

Nacionalni partnerstva – Održavamo aranžmane o saradnji sa velikim brojem partnera iz domena lokalne uprave i civilnog društva, kao i sa subjektima u privatnom sektoru i privrednih asocijacija, političkih i drugih fondacija. Ova partnerstva služe da bi saradnja i održivi razvoj bili još efektivniji i efikasniji.

Međunarodna partnerstva – Blisko sarađujemo sa mnogim međunarodnim organizacijama kako bismo učvrštili našu poziciju u međunarodnoj saradnji. Aranžmani saradnje sa međunarodnim partnerima pomažu nam u našim naporima da budemo inovativni u optimizaciji usluga i stvaranju sinergija.

Odgovornost u korišćenju resursa – Težimo pažljivom korišćenju svih resursa, promovisanju ponašanja zasnovanog na optimalnom korišćenju resursa i izbegavanju nepotrebnog trošenja, dajemo prioritet izborima koji doprinose održivosti. U svakodnevnom radu neprestano ulažemo u primeni tehnika koje doprinose zaštiti životne sredine. 

Verujemo da zagovaranje poštovanja ljudskih prava, jednakih mogućnosti i integriteta, podržavanje vladavine prava i građanskog učešća i promovisanje tržišno orijentisanog ekološkog i društveno ekonomskog poretka na najbolji način demonstrira društvenu odgovornost i održive rezultate našeg rada.

Kvalitet, rezultati i evaluacija

Visok kvalitet i efikasnost su dve najvažnije osobine našeg rada.  Kvalitet merimo u smislu koliko je dobra usluga koju smo pružili i u smislu koliko je klijent zadovoljan pruženom uslugom. Efikasnost naših usluga merimo kroz monitoring i evaluaciju. Ova merenja obezbeđuju održivost naših rezultata i garantuju visok nivo efikasnosti i efektivnosti usluga koje pružamo.

Nastojimo da neprestano poboljšavamo kvalitet naših usluga sistematskom analizom našeg rada i rezultata koje generiše. Ovo čini naš rad efikasnijim i ekonomičnijim i poboljšava našu odgovornost. Unutrašnji okvir za praćenje i poboljšanje kvaliteta obuhvata procenu pet faktora uspeha: vrednosti usmerena na održivost, ekonomičnost u korišćenju resursa, efikasnost u upravljanju, usklađenost sa pravilima i propisima, postignutost pozitivnih rezultata.

Za našu komercijalnu uspešnost kao pružaoca usluga, neophodno je redovno ispitivati efikasnost i ekonomičnost našeg rada. Sprovodimo redovne eksterne revizije našeg finansijskog poslovanja, a pozitivni revizorski izveštaji i izveštaji o evaluaciji o programima koje smo sproveli pružaju dokaze o kvalitetnom postignući rezulta. S obzirom da je naš rad sistematski usmeren ka rezultatima, monitoring i evaluacija su stoga potpuno integrisani u naš rad kao merila uspeha naših napora, i zasnovani su na principima korisnosti i transparentnosti. Ovo omogućava održivost naših rezultata i garantuje visok nivo efikasnosti i efektivnosti u uslugama koje isporučujemo.

Prioritetne oblasti delovanja i ekspertiza

Sa velikim radnim iskustvom zaposlenih na razvojnim projektima, MSP konsalting nije stekao samo ogromno iskustvo u mnogim različitim sektorima, već može da ponudi i niz usluga koje su prilagođene zadovoljenju potreba svojih klijenata u sledećim tematskim oblastima: 

  • Analiza, planiranje i razvoj
  • Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta
  • Modernizacija usluga
  • Upravljanje projektima
  • Obuke i stručno usavršavanje

Metode, instrumenti i pristup u radu

Pokrivanjem više različitih tematskih oblasti, MSP konsalting  je uspeo da na svom bogatom iskustvu razvije raznovrstan portfolio strategija i metodologija u svom radu na taj način da njegove usluge mogu biti lako prilagođene potrebama partnera i klijenata. U ovom kontekstu MSP konsalting nastupa na više različitih načina: kao fasilitator, posrednik i agent promena.

  • Savetodavne usluge

Pružamo širok spektar profesionalnih poslovnih i strateških konsalting usluga, pomoću kojih na najbolji mogući način pružamo podršku našim klijentima u dinamičnom okruženju. Tehničke savete pružaju stručnjaci koji najčešće rade direktno sa pojedincima ili radnim timovima formiranim od strane klijenata. U organizacionom smislu, naše konsalting usluge podrazumevaju podršku organizacijama u poboljšanju njihovih stručnih (HR) i komunikcionih kapaciteta, saradnje i organizacije, kao i njihovog umrežavanja.

  • Kapitalizacija iskustva – Od sticanja do sposobnosti prenošenja znanja iskustava. 

Najveća korist od stečenog iskustva (“kapitalizovanje”) je ukoliko se ono pretvori u znanje koje može da se prenosi drugima i dalje širenje zainteresovanim organizacijama, institucijama i pojedincima. Praktično, kapitalizovanje iskustva obuhvata opisivanje, analiziranje i dokumentovanje procesa i rezultata nekog konkretnog projekta ili aktivnosti, uz učešće što većeg broja aktera.

U promenljivom okruženju, potreba da se unaprede svoje znanja i veštine je od ključnog značaja. Modernizacija kako javnog tako i privatnog sektora i novih radnih pristupa koji se polako usvajaju, zahtevaju od zaposlenih sticanje novih znanja i prilagođavanje promenama u radnom pristupu, ali i u profesionalnom povećanju njihovih sposobnosti.
Specijalisti i rukovodioci iniciraju i sprovode reforme i promene procesa na svim nivoima sistema, sektora i organizacija. Ovo zahteva tehničku ekspertizu, kvalifikacije za upravljanje i metodološke i socijalne veštine. 

MSP konsalting vidi izgradnju kapaciteta kao važnu funkciju razvoja, umnožavanja znanja, vrednosti i veština koje se stiču na individualnom nivou i proces koji podržava organizacioni razvoj u postizanju svojih ciljeva kroz efikasnu i efiktivnu razmenu visokog kvaliteta znanja. Nudimo prilagođenu podršku i saradnju u obukama i razvoju kapaciteta organizacija kroz:  pomoć u pronalaženju slabosti u trenutnom upravljanju znanjem; razvoju novih strategija; treninge, mentoring i coaching (radionice, seminari, konferencije, konsultacije, e-learning platforme, itd); moderaciju i fasilitaciju radnih grupa, projektnih timova, događaja, radionica itd. Uspeh u razvijanju kapaciteta se postiže pažljivim planiranjem obuka, pravilnim odabirom tema i primera za prezentovanja, odabirom ciljnih grupa za učestvovanje na obukama i radnih pristupa (rad u malim grupama, kombinovanje obuka i studijskih poseta itd.), kao i praćenjem (monitoringom) primene novostečenih znanja i umeća.

  • Upravljanje i logistika

Da bi se upravljalo sveobuhvatnim društvenim promenama koje programi i projekti treba da proizvedu, moraju postojati modeli upravljanja koji ne uzimaju u obzir samo rad pojedinih organizacija, već i interakciju svih zainteresovanih strana i aktera u projektu.  Uspeh projekta zavisi od brojnih faktora  i brojnih spoljašnjih pretpostavki i rizika. 

Ovaj segment naših usluga obuhvata sledeće instrumente: upravljanje događajima, upravljanje infrastrukturnim projektima, nabavku i logistiku, upravljanje projektima, upravljanje fondovima, upravljanje finansiranjem i upravljanje projektnim aranžmanima.

  • Monitoring i evaluacija

Procene ispitivanja sprovedenih aktivnosti u određenim intervalima su stalno orijentisane ka rezultatima u svim fazama, mere napredak na osnovu kvaliteta promena koji ti rezultati prouzrokuju i utvrđuju kako direktni rezultati doprinose postizanju sveobuhvatnih ciljeva u korporativnom ili društvenom nivou, kako bi se utvrdilo da li daju rezultate i da li su efikasne. Ove evaluacije omogućavaju ne samo učenje iz iskustva, već i  da se upravljačke mere postave na čvrste osnove. Tim MSP konsaltinga je stručno obučen za primenu različitih metoda evaluacije, a naša sveobuhvatna ekspertiza i menadžersko znanje u planiranju i sprovođenju i upravljanju nezavisnom evaluacijom razvojnih mera obuhvata: osmišljavanje plana i programa evaluacije, savetovanje na projektovanju i izradu procena i podršku u uspostavljanju i razvoju sistema vrednovanja. U procesu evaluacije primenjujemo pet standardnih kriterijuma vrednovanja: relevantnost (da li radite pravu stvar), efektivnost (da li ostvarujete vaše ciljeve), efikasnost (da li su vaši postupci isplativi), uticaj (da li vaše akcije doprinose ostvarivanju razvojnih ciljeva i rezultata) i održivost (da li su rezultati trajni).

MSP Konsalting
Zelena Gora 29
Kraljevo 36000

Phone: +381 36 319840
Mobile: +381 63 81 95 939
email: msp@msp.co.rs