Sistematski planski pristup u razvoju sa jasno definisanim pravcima akcija je od ključnog značaja za sve aktere i u javnom i u privatnom sektoru. Pristup donatorima i razvojnim fondovima je uslovljen održavanjem definisanih razvojnih ciljeva i pravaca na osnovu usvojenih strateških dokumenata. Ovo znači da su lokalne samouprave u obavezi da imaju ne samo opšte razvojne strategije za svoje opštine/gradove već moraju da imaju i sektorske strategije (ekologija, ekonomija, socijalne zaštite, omladinske, itd). Potreba za pristupom strateškog razvoja nije ograničena samo na javni sektor, već i na privatni sektor u kojem u Srbiji još uvek nedostaje sistemski pristup dugoročnog razvoja i vizija razvoja. Situacija se poslednjih godina menja, pa je među našim klijentima sve više privrednih subjekata. Krijentima (lokalne samouprave, javna preduzeća ali i privatne kompanije) koji žele da definišu svoje pravce razvoja ili strategiju razvoja za poboljšanje efikasnosti i poslovnog razvoja nudimo širok spektar usluga iz ove oblasti. 

MSP Konsalting
Zelena Gora 29
Kraljevo 36000

Phone: +381 36 319840
Mobile: +381 63 81 95 939
email: msp@msp.co.rs