Category Archives: Usluge

Analiza, planiranje, razvoj

Analiza, planiranje, razvoj

Sistematski planski pristup u razvoju sa jasno definisanim pravcima akcija je od ključnog značaja za sve aktere i u javnom i u privatnom sektoru. Pristup donatorima i razvojnim fondova je uslovljen odražavanjem definisanih razvojnih ciljeva i pravaca na osnovu usvojenih strateških dokumenata. Ovo znači da su lokalne samouprave u obavezi da imaju ne samo opšte razvojne strategije za svoje opštine/gradove, već moraju da imaju i sektorske strategije (ekologija, ekonomija, socijalne zaštite, omladinske, itd). Potreba za pristupom strateškog razvoja nije ograničena samo na javni sektor, već i na privatni sektor kojem u Srbiji još uvek nedostaje sistematski pristup dugoročnog razvoja i vizija razvoja.

Klijentima (lokalne samouprave, javna preduzeća ali i privatne kompanije) koji žele da definišu svoje pravce razvoja ili strategiju razvoja za poboljšanje efikasnosti i poslovnog razvoja nudimo:

  • Analiza usklađenosti lokalnih pravnih akata sa zakonskim okvirima 
  • Analiza strateških i planskih okvira 
  • Strateško planiranje (srednjoročno i godišnje) i programiranje i izrada akcionih planova
  • Izradu razvojnih strategija i razvojnih programa lokalnih zajednica, sa participativnim pristupom u planiranju
  • Podršku u realizaciji nekih instrumenata participativnog planiranja (radionice za grupno planiranje, sintegracija itd.)
  • Monitoring i evaluaciju razvoja i implementacije planskih dokumenata
  • Reviziju i ažuriranje planskih dokumenata
  • Izradu lokalnih ekonomskih planova, prostornih planova, urbanističkih planova, itd
  • Izradu sektorskih studija i analiza za potrebe lokalnog ekonomskog razvoja i druge svrhe
  • Obuke za izradu strateških dokumenata, biznis planova, biznis Start-up, agro-biznisa, itd.

Reference:

Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Continue Reading

Modernizacija usluga

Modernizacija usluga

Continue Reading

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

Continue Reading

Obuke i stručno usavršavanje

Obuke i stručno usavršavanje

Continue Reading